15%

ABU Förtunning

ABU Förtunning till TopClear 105x. Används för att spruta/spreja med TopClear 105x eller att förtunna vid handlaminering.
Förtunna från 15% till 30% direkt efter blandning av harts och härdare.
Använd ett munstycke på 1,5mm – 2mm.

Artikelnr: ABU Kategori: Etikett:

ABU Förtunning används framförallt för att spruta/spreja med TopClear 105x. Men även för fortunna TopClear 105x vid handlaminering.

Förtunna från 15% till 30% direkt efter blandning av harts och härdare.
Använd ett munstycke på 1,5mm – 2mm.

Det här är en kemisk produkt. Före lagring och användning, ladda ner och läs både säkerhetsdatablad och det tekniska databladet.

ABU Förtunning


Fara

Brandfarlig vätska och ånga. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Upprepad
kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta
ytor.  Rökning förbjuden. Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/…/
utrustning.  Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. VID HUDKONTAKT (även
håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
VIDINANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.  Förvaras på väl
ventilerad plats. Förvaras svalt.

Dokument

Säkerhetsdatablad (engelska)
Säkerhetsdatablad (svenska)