EP 217 Förtunning

EP 217 Förtunning används till SR 5550 Epoxi för trä.

Adderas alltid efter basen har mixats med härdaren. Vi rekommenderar att inte addera mer än 30% vid vikt som maximal utblandning. Ju mer utblandad ju mer flexibel kommer epoxin att bli.

Artikelnr: EP-217 Kategori: Etikett:

EP 217 Förtunning används till SR 5550 Epoxi för trä.

OBS! Denna förtunning är speciellt framtagen för SR 5550 och ska inte användas till någon annan epoxi.

Adderas alltid efter basen har mixats med härdaren. Vi rekommenderar att inte addera mer än 30% vid vikt som maximal utblandning. Ju mer utblandad ju mer flexibel kommer epoxin att bli.

Avfukta trä

Arbeta under en sjunkande temperatur. Tex börja laminering på eftermiddagen och avsluta senare. När trät är varmt och torrt kommer luften att expandera och avluftas. Så om du laminerar på ett varmt trä som kyls ner kommer epoxin att sugas in i trät.

Första lagret kan förtunnas med EP 217 lösningsmedel enligt följande:

1 del SR 5550/SD 5505
½ – 1 del EP 217

Blanda bas + härdare först och vänta ca 5min vid 25°C eller 10 min vid 15°C. Blanda sedan noggrant i 3 minuter.
Vät sedan ytan, tjockleken ska vara så tunn som möjligt för att låta lösningsmedlet evaporera.
Rekommenderade verktyg är en spatel, pensel eller korthårig roller.
Vänta ca 30min innan du startar laminering eller limning.

Det här är en kemisk produkt. Före lagring och användning, ladda ner och läs säkerhetsdatabladet.

ABU Förtunning


Fara

Brandfarlig vätska och ånga. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Upprepad
kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta
ytor.  Rökning förbjuden. Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/…/
utrustning.  Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. VID HUDKONTAKT (även
håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
VIDINANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.  Förvaras på väl
ventilerad plats. Förvaras svalt.

Dokument

Säkerhetsdatablad (engelska)
Säkerhetsdatablad (svenska)