GC 181 Gelcoat för laminering

GC 181 Gelcoat för laminering är en vit, lågviskös gelcoat av högsta kvalitet (Isoftalisk). Den är användbar till konstruktion av kompositkomponenter såsom båtskrov, luckor, däck, paneler och generella komposit formar. GC 181 är väldigt UV stabil och kan användas som top coat med inblandning av vax.

Kräver MEKP (Metyletylketonperoxid) som härdare.

Artikelnr: GC-181 Kategorier: , , Etikett:

GC 181 Gelcoat för laminering är en högklassig, UV stabil, vit isoftalisk polyester gelcoat för en bred användning av olika gelcoat arbeten.
Kräver MEKP (Metyletylketonperoxid) som härdare.

Isoftalisk polyester (Iso polyester) ger bättre skydd mot genomträngning av vatten än en ortoftalisk polyeser (Orto polyester).

Användningsområden för GC 181 Gelcoat för laminering

GC 181 är en universell gelcoat för handlaminering av båtar, bilar, husvagnar, MC, paneler osv.

Använd vår vaxlösning (ca 4%) för att få en topcoat.

Ytterligare Information

Kompatibilitets Information

Nedanstående är en lista med material, pigment och tillsatser som alla har testats och som fungerar bra med GC 181 Gelcoat för laminering.
Ladda gärna ner det tekniska databladet för fulla detaljer.

Bearbetningsinformation
 • Enkel användning
 • Lämpad för yrkes- och hobbyanvändning (följ säkerhetsdatabladet)
 • Odör
 • GC 181 har en stark odör av lösningsmedel
 • Säkerhetsåtgärder
 • Använd handskar och skyddsglasögon och arbeta i ett väl ventilerat utrymme. Läs alltid säkerhetsdatabladet före användning
 • Omgivningsförhållanden
 • Bästa förhållanden är mellan 18 to 25°C vilket påverkar pot-life och härdtider.
 • Avgasning
 • Behövs ej i de flesta fall. Bara mixa och använd.
 • Blandningsförhållande
 • Addera MEKP härdare 1,25-2,5% beroende på temperatur och önskad pot-life.
 • Blandningstid
 • Blanda noggrant för hand i cirka 2-3 minuter.
 • Pot-Life
 • Ca 10 minuter (2%MEKP). Använd upp gelcoaten innan dess.
 • Uppläggning
 • Vid 2% MEKP kan gelcoaten överstrykas med nästa lager efter ca 2 timmars härdning.
 • Pigment och fillers
 • Pigment av polyester och genomskinliga brytningspigment
Produkt Data
Kemi / MaterialPolyester
FärgVit
Initial härdtid2timmar
UV StabilitetMycket Bra
Viskositet300 – 340mPa.s
Gel tid10minuter
Egenskaper, härdad
Hårdhet44Barcol
Temperatur vid böjning under last (HDT)66°C
Brottstöjning1,7%

Det här är en kemisk produkt. Före lagring och användning, ladda ner och läs både säkerhetsdatablad och det tekniska databladet.

GC 181 Gelcoat för lamineringFara

Brandfarlig vätska och ånga. Orsakar hudirritation. Kan orsaka en allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skadligt vid inandning. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Misstänkt för att skada det ofödda barnets fertilitet.
Orsakar skador på organ genom långvarig eller upprepad exponering. Skadligt för vattenlevande organismer med långvariga effekter.
Använd skyddshandskar, skyddskläder, ögonskydd. Använd explosionssäker elektrisk utrustning. Använd endast utomhus
eller i ett välventilerat utrymme. Vid brand: Använd vattendimma, skum, släckpulver, koldioxid (CO2) för släckning.
Tvätta händerna noggrant efter hantering. Håll borta från värme, heta ytor, gnistor, öppen låga. Ingen rökning

Säkerhetsdatablad (svenska)
Tekniskt datablad (svenska)