GCX Klar Polyester Gelcoat

GCX är en klar, lågviskös gelcoat av högsta kvalitet. Den är användbar till konstruktion av kompositkomponenter såsom båtskrov, luckor, däck, paneler och generella komposit formar. GCX är väldigt UV stabil och kan användas klar till kosmetisk kolfiber och dekorativa laminat. Alternativt pigmenteras till olika färger.

Kräver MEKP (Metyletylketonperoxid) som härdare. MEKP kan f.n inte beställas i butiken.

Högklassig, UV stabil, klar polyester gelcoat för en bred användning av olika gelcoat arbeten. Kan även användas till kolfiber och andra kompositväv för att ge en klar kosmetisk finish.

Kräver MEKP (Metyletylketonperoxid) som härdare. MEKP kan f.n inte beställas i butiken.

Användningsområden för GCX Klar Polyester Gelcoat

Det är allmänt känt att för strukturella applikationer är användandet av kolfiber och andra avancerade vävtyper (aramidfiber tex) så skall epoxi användas. Men det finns absolut fall då hållfasthet av laminatet är mindre betydelsefullt och andra egenskaper såsom utseende, UV stabilitet och pris är högre prioriterat. I dessa situationer kan en högkvalitativ polyester gelcoat användas tillsammans med kolfiberväv (oftast bara ett lager kombinerat med glasfiberväv) för att producera attraktiva, UV stabila kolfiberlaminat. För allra bäst resultat rekommenderar vi GCX klar polyester gelcoat och omfattande användning av borstroller för att signifikant minska luftbubblor och förbättra utseendet av laminatet.

Ytterligare Information

Kompatibilitets Information

Nedanstående är en lista med material, pigment och tillsatser som alla har testats och som fungerar bra med GCX Klar Polyester Gelcoat.
Ladda gärna ner det tekniska databladet för fulla detaljer.

 • Kompatibla Formar
 • Uni-Mould Form system
 • Polyester gelcoat formar
 • Polypropylen och polyeten formar
 • Kompatibla Pigment
 • Polyester färgpigment (för mättade färger)
 • Genomskinliga färgpigment
 • Kompatibla Tillsatser
 • Metall pulver
 • Pärlemorsskimrande pulver
 • Fotoluminescerande (lyser i mörkret) pulver
Bearbetningsinformation
 • Enkel användning
 • Lämpad för yrkes- och hobbyanvändning (följ säkerhetsdatabladet)
 • Odör
 • GCX har en stark odör av lösningsmedel
 • Säkerhetsåtgärder
 • Använd handskar och skyddsglasögon och arbeta i ett väl ventilerat utrymme. Läs alltid säkerhetsdatabladet före användning
 • Omgivningsförhållanden
 • Kan användas mellan 15 to 30°C vilket påverkar pot-life och härdtider. För bästa resultat krävs  en temperatur mellan 18-20°C
 • Avgasning
 • Behövs ej i de flesta fall. Bara mixa och använd.
 • Blandningsförhållande
 • Addera MEKP härdare 1-3% beroende på temperatur och önskad pot-life. Använd digitalvåg.
 • Blandningstid
 • Blanda noggrant för hand i cirka 2-3 minuter.
 • Pot-Life
 • 22-28 minuter (2%MEKP). Använd upp gelcoaten innan dess.
 • Uppläggning
 • Vid 2% MEKP kan gelcoaten överstrykas med nästa lager efter ca 2 timmars härdning.
 • Pigment och fillers
 • Pigment av polyester och genomskinliga brytningspigment
Produkt Data
Kemi / Material Polyester
Färg Klar
Initial härdtid 2 timmar
UV Stabilitet Mycket Bra
Viskositet 2200 mPa.s
Pot Life (Normal) 25 minuter
Egenskaper, härdad
Hårdhet 80 (Hård) Shore D
Max Användnings Temp 70 °C
ElasticitetsModul (böj) 3,93 GPa
Draghållfasthet 65,4 MPa
Brottstöjning 4,01 %
Tg Onset (DMA) 70 °C

Det här är en kemisk produkt. Före lagring och användning, ladda ner och läs både säkerhetsdatablad och det tekniska databladet.

GCX Klar Polyester GelcoatFara

Brandfarlig vätska och ånga. Orsakar hudirritation. Kan orsaka en allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skadligt vid inandning. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Misstänkt för att skada det ofödda barnets fertilitet.
Orsakar skador på organ genom långvarig eller upprepad exponering. Skadligt för vattenlevande organismer med långvariga effekter.
Använd skyddshandskar, skyddskläder, ögonskydd. Använd explosionssäker elektrisk utrustning. Använd endast utomhus
eller i ett välventilerat utrymme. Vid brand: Använd vattendimma, skum, släckpulver, koldioxid (CO2) för släckning.
Tvätta händerna noggrant efter hantering. Håll borta från värme, heta ytor, gnistor, öppen låga. Ingen rökning

Säkerhetsdatablad (engelska)
Säkerhetsdatablad (svenska)
Tekniskt datablad (engelska)