Härdare till polyester och vinylester

Härdare till polyester och vinylester, gelcoat och topcoat.
Kompatibel med alla våra DockYard Composites produkter men är en generell härdare och fungerar med de flesta ester plaster.

Kan köpas i 3 storlekar.

Artikelnr: PV-HD Kategori: Etikett:

Härdare till polyester och vinylester av MEKP (metyletylketonperoxid). Denna passar utmärkt till alla våra polyester, vinylester, gelcoat och vårt Form-Kit Formsystem.

Denna härdare blandas typiskt till 1-3% av din polyester, vinylester, gelcoat eller topcoat.
Läs alltid det tekniska databladet för vald harts för att ge dig rätt information om blandningsförhållandet.

  • 25g räcker till ca 1kg
  • 50g räcker till ca 2kg
  • 125g räcker till ca 5kg
Mer information för ”Härdare till polyester och vinylester”
Säkerhetsinformation

MEKP är mycket brandfarligt och frätande. Läs igenom säkerhetsdatabladet innan användning.

Produkt Data
Kemi / MaterialMetyletylketonperoxid
FärgKlar
Viskositet2mPa.s
Egenskaper, härdad
Max Användnings Temp60°C

Det här är en kemisk produkt. Före lagring och användning, ladda ner och läs både säkerhetsdatablad och det tekniska databladet.

Härdare till polyester och vinylesterFara

Brandfarlig vätska och ånga. Orsakar hudirritation. Kan orsaka en allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skadligt vid inandning. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Misstänkt för att skada det ofödda barnets fertilitet.
Orsakar skador på organ genom långvarig eller upprepad exponering. Skadligt för vattenlevande organismer med långvariga effekter.
Använd skyddshandskar, skyddskläder, ögonskydd. Använd explosionssäker elektrisk utrustning. Använd endast utomhus
eller i ett välventilerat utrymme. Vid brand: Använd vattendimma, skum, släckpulver, koldioxid (CO2) för släckning.
Tvätta händerna noggrant efter hantering. Håll borta från värme, heta ytor, gnistor, öppen låga. Ingen rökning

Dokument

Säkerhetsdatablad (svenska)Kommer snart!