PB Epoxiskum

PB Epoxiskum är ett vattentätt epoxiskum med slutna celler som kan användas som kärnmaterial eller fyllning av sprickor och hål. Några användningsområden är köl och roder på båt, gjutning av formar eller reparation/ersättning av distansmaterial. Tex att ersätta en rutten akterspegel.

Finns i 4 olika densiteter och 2 olika storlekar.

Artikelnr: PB Kategorier: ,

Sicomin PB Epoxiskum är ett resultat av 30-års forskning och utveckling av epoxiskum för industri-, marin- och flygapplikationer. Detta epoxiskum kombinerat med olika typer härdare ger ett mångsidigt kärnmaterial och en stark vidhäftning till laminat av polyester, vinylester och epoxi.
Detta skum har ett lågt expansionstryck och är applicerbar inom olika områden som förstärkning av hålrum, energiupptagning, slag, vibrationer samt värmeisolering.

Densiteten på skummet beror på valet av epoxi. Färgen är vit men kan om önskas färgas med epoxikompatibla pigment.

PB 170, PB 250, PB 400 och PB 600 ger respektive en densitet ca 170, 250, 400 och 600kg/m³. Härdaren påverkar endast härdningstid och gjutningstjocklek.
Skumbildningen sker i 2 steg:

 1. Snabb expansion av gjutningen
 2. Långsam härdning
Fördelar med PB Epoxiskum
 • Inga tillsatser som tex mikroglasballonger behövs
 • God vidhäftning till många olika typer av material
 • Kan gjutas direkt på och härda tillsammans med prepreg eller andra epoxilaminat
 • Slutna celler som ger utmärkt vattenresistens
 • Fri från CFC
 Användningsområden för PB Epoxiskum
 • Produktion av epoxiskum
 • Distans- eller kärnmaterial som kan produceras ”på plats”
 • Flytande och adderar densitet till honeycombs
 • Värmeisolering
 • Passar för maskinbearbetning.
 • Fyllning till sprickor och hål
 • Utmärkt som kärna i köl eller roder till båt
 • Renovering av sandwich laminat
Blandningsförhållande (vikt)
 • PB 170 : DM 02 – 100 : 36
 • PB 250 : DM 02 – 100 : 36
 • PB 400 : DM 02- 100 : 37
 • PB 600 : DM 02 – 100 : 35
OBSERVERA märkningen på bas och härdare!

Etiketten på basen indikerar att den kan vara fylld olika mycket beroende på vilken härdare som används.
På samma sätt indikerar härdaretiketten att den kan vara fylld olika mycket beroende vilken bas (PB 170 – PB 600) som använts.
Vid beställning är härdaren DM02. DM03 kan endast beställas via förfrågan och är förenat med en extrakostnad.

Instruktion för användning
 • Fastställ volymen som ska fyllas för att räkna ut rätt mängd bas + härdare
 • Fastställ expansionstalet för din blandning
  • Expansionstalet vid 20° för de olika blandningarna är:
   • PB 170 – x 6,2
   • PB 250 – x 4
   • PB 400 – x 2,5
   • PB 600 – x 1,7
 • Till exempel, om volymen är 10L behöver du:
  • 10 / 6,2  ->  1,62kg av  PB 170 / DM 0x mix
  • 10 / 4  ->  2,5kg av PB 250 / DM0x mix
  • 10 / 2,5  ->  4kg av PB 400 / DM0x mix
  • 10 / 1,7  ->  5,9kg av PB 600 / DM0xmix
 • Expansionen startar snabbt, max arbetstid är ca 4 minuter.
 • Mixa gärna med en elektrisk omrörare
 • Vid mixning är det lätt att bubblor formas. De flesta kan elimineras genom att hälla blandningen genom en sil.

PB Epoxiskum genom sil

Se hur Sail Life fyller sitt roder med PB 250 / DM 02: Sail Life – Foaming Epoxy, Athena’s new rudder

 

Produkt Data
Kemi / MaterialEpoxiskum
VarumärkeSicomin
Färgvit

Det här är en kemisk produkt. Före lagring och användning, ladda ner och läs både säkerhetsdatablad och det tekniska databladet.

PBx


Fara

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador. Giftigt för vattenlevande
organismer med långtidseffekter. Innehåller epoxiförening. Kan orsaka en allergisk reaktion. Använd
skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT:Tvätta med mycket tvål och vatten.
VID KONTAKT MED ÖGONEN:Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.

DM0x




Fara

Skadligt vid förtäring eller hudkontakt. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Irriterar huden. Kan orsaka
organskador genom lång eller upprepad exponering (vid förtäring). Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT(även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder.
Skölj huden med vatten/duscha. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella
kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

Dokument

Säkerhetsdatablad PB 250 (engelska)
Säkerhetsdatablad PB 250 (svenska)
Säkerhetsdatablad DM 02 (engelska)
Säkerhetsdatablad DM 02 (svenska)
Tekniskt datablad (engelska)