PVA Släppmedel

PVA Släppmedel är ett traditionell släppmedel som kan strykas eller sprayas på en mängd olika material och formar. Den är kompatibel med polyester, vinylester och epoxi. PVA lämnar dock synliga ’virvlar’ på komponenten som behöver poleras samt att formen behöver rengöras och ny PVA appliceras. Används därför typiskt när släppvax eller kemiska släppmedel inte passar.

Artikelnr: PVA Kategori:

PVA Släppmedel kan strykas eller sprayas på en form eller annat material. PVA (Poly Vinyl Alkohol) är kompatibel och ger ett pålitlig släpp på polyester-, vinylester- och epoxikomponenter.

PVA är ofta förstahandsvalet när det finns en risk att laminatet kan fastna i formen. Detta kan vara vanligt förekommande vid dom första avformningarna. Tex om man använt olika härdplaser i form och komponent.

Instruktioner för applicering av PVA Släppmedel

Om rätt använd så kommer PVA sällan att misslyckas som släppmedel. Det kan appliceras med luddfri pappersduk, trasa eller sprayas. Den lämnar en lätt textur på slutprodukten som behöver poleras bort. Pga detta så används oftast PVA vid de första avformningarna eller när man vet att man kan ha problem med släpp. En form där man gjort ett antal avformningar och är gjort i tillämpligt material för laminatet så brukar man övergå till släppvax som kan poleras och ge en spegelblank yta (vilket inte PVA gör).

Först, se till att formytan är väl förseglad och ren från alla partiklar. Porösa ytor som trä, mdf, 3D print eller liknande måste först förseglas.

Använd en luddfri pappersduk eller trasa och applicera en rimlig mängd PVA. Se till att duken/trasan är väl indränkt i PVA på den valda ytan.

Fördela ut PVAn med mjuka rörelser över ytan. PVAn har en mörkblå ton så att du kan se vart du gått över. Försäkra dig om att du täckt hela ytan med en tunn blå film och att du kommit åt i hörnen.

PVA läggs endast på i ett lager. Försök inte att lägga på ytterligare lager då detta kommer att ta bort tidigare lager och endast skapa en mer ojämn yta.

Låt PVAn tork fullt ut (omkring 15min) innan du börjar laminera.

När du ska återanvända en form, se till att tar bort alla tidigare spår av PVA. Detta görs enklast med vatten för att därefter gå över ytan med tex en microfiberduk. Rengör från alla partiklar för att sedan applicera PVA igen enligt ovan instruktion.

Vatten kan hjälpa till vid avformning då det löser upp PVAn.

Se SDS

Det här är en kemisk produkt. Före lagring och användning, ladda ner och läs säkerhetsdatabladet.

PVA Släppmedel


Fara

Brandfarlig vätska och ånga. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Rökning förbjuden. Undvik att andas in damm/ rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.

Dokument

Säkerhetsdatablad (engelska)