SR 1660 Hög Temperatur Epoxi

SR 1660 Hög Temperatur Epoxi för användning till formar eller komponenter med en service temperatur på 150°C.
Bra till formar för pre-preg eller till komponenter som behöver tåla höga temperaturer som bildelar eller MC-delar.

Utmärkta mekaniska egenskaper och utvätning av fibrer i högpresterande material som kolfiber och aramid.

Säljs i ett kit (bas + härdare). Finns i 1kg eller 5kg kit.

Artikelnr: SR-1660 Kategorier: ,

SR 1660 hög temperatur epoxi är till för laminering, formpressning, gjutning eller struktuella delar som alla tål en hög service temperatur, 90°C – 150°C beroende på efterhärdning.
Den har en mycet bra kemisk- och oxideringsresistens.

SR 1660 passar utmärkt till handlaminering av komponenter som ska tåla höga temperaturer samt till prepreg formar.
Förutom dess höga HDT har den bra klarhet och bra utvätningsegenskaper till glasfiber, kolfiber och aramidväv.

För bästa resultat, servicetemperatur och högsta dimensionsstabilitet är efterhärdning nödvändig. Se databladet för mer information.

Ytterligare Information om SR 1660 hög temperatur epoxi

Bearbetningsinformation
 • Enkel användning
 • Lämpad för yrkes- och hobbyanvändning (följ säkerhetsdatabladet)
 • Odör
 • SR 1660 är i stort sett luktfritt
 • Säkerhetsåtgärder
 • Använd handskar och skyddsglasögon och arbeta i ett väl ventilerat utrymme. Läs alltid säkerhetsdatabladet före användning
 • Omgivningsförhållanden
 • Kan användas mellan 20 to 30°C vilket påverkar pot-life och härdtider. För bästa resultat laminera i en temperatur mellan 20-25°C
 • Avgasning/avluftning
 • Behövs ej. Bara mixa och använd
 • Blandningsförhållande
 • Bas och härdare blandas i förhållande 100:32 . Använd digitalvåg.
 • Blandningstid
 • Blanda noggrant för hand i cirka 2 minuter
 • Pot-Life
 • 120 minuter. Använd epoxin innan denna tid
 • Exoterm (Överhettning)
 • Epoxi värms upp när det härdar. Stora batchar med bas + härdare i ett kärl blir snabbt överhettat (exoterm) och kan börja ryka och i värsta fall brinna. Lämna aldrig en härdning oövervakad!
 • Max tjocklek
 • Max tjocklek för gjutning är 15cm vid 20°C
Produkt Data
Kemi / MaterialEpoxi
VarumärkeSicomin
FärgBas: gulaktig – härdare: klar
Gelning24timmar
UV StabilitetMycket God
Viskositet (20°C)2400mPa.s
Pot Life (Normal)20minuter
Härdad Egenskaper
Hårdhet70 (Hård)Shore D
FlexibilitetHård / Styv
Max Service Temp90 – 150°C
Draghållfasthet63 – 81N/mm²
ElasticitetsModul2200 – 2850N/mm²
Kompressionsstyrka110 – 117N/mm²
Brottstöjning3,8 – 4,1%
Tg1 Max90 – 141°C

Det här är en kemisk produkt. Före lagring och användning, ladda ner och läs både säkerhetsdatablad och det tekniska databladet.

SR 1660Fara

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador. Misstänks kunna orsaka genetiska defekter .
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Innehåller epoxiförening. Kan orsaka en allergisk reaktion. Undvik att inandas
damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT:Tvätta med mycket tvål och
vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN:Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid
bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

SD 7820Fara

Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Irriterar huden. Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad
exponering (vid förtäring). Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Tvätta … grundligt
efter användning. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT(även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta
kläder. Skölj huden med vatten/duscha. VID KONTAKT MEDÖGONEN:Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.Ta ur eventuella kontaktlinser om det går
lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

Dokument

Säkerhetsdatablad SR 1660 (engelska)
Säkerhetsdatablad SR 1660 (svenska)
Säkerhetsdatablad SD 7820 (engelska)
Säkerhetsdatablad SD 7820 (svenska)
Tekniskt datablad (engelska)