UG1 Uni-Mould Tooling Gelcoat

Uni-Mould Tooling Gelcoat är en tålig och samtidigt ytterst slipbar vinylester gelcoat för kompositformar och verktyg. Den har en hög användningstemperatur och är kompatibel med epoxi vilket gör den perfekt till formar för produktion av kompositkomponenter. Detta inkluderar vakuum injicering.

Denna högpresterande formgelcoat kan användas som gelcoat för konventionella glasfiber formar, eller som del i Uni-Mould Form System.

Kräver MEKP (Metyletylketonperoxid) som härdare. MEKP kan f.n inte beställas i butiken.

Uni-Mould Tooling Gelcoat är en del av Uni-Mould™ Form System och bör användas tillsammans med Uni-Mould Coupling Coat och Uni-Mould Tooling Resin. Tillsammans möjliggör dom produktion av robusta polerbara formar i alla storlekar med minimal krympning. Detta gör dom användbara till all komposittillverkning.

För mer information om Uni-Mould Form System, läs Uni-Mould Introduction and Application Guide (engelska).

Uni-Mould Tooling Gelcoat är tixotrop vinylester formgelcoat som är kompatibel med epoxi, polyester och vinylester. Detta innebär att oavsett vilken typ av härdplast som används så kommer dom vid avformning att släppa från ytan.

Formar gjorda med Uni-Mould är fullt kompatibla med alla välkända härdplaster (inklusive epoxi, polyester och vinylester)

Kräver MEKP (Metyletylketonperoxid), beställs separat.

Föreslagna Inköpsmängder

Använd tabellen nedan som stöd för inköp av rätt mängder av härdplast och glasfiber för en given storlek på formen.

Uni-Mould Härdplast Glasfibermatta
Tabellen är INTE en exakt guide till proportionerna mellan materialen utan är upprundade till närmsta inköpsstorlek.
Form Area Tooling Gelcoat Coupling Coat Tooling Resin 100g 450g
0.6m² 1kg 1kg 5kg 2m² 2kg
3.5m² 5kg 5kg 25kg 7m² 7kg
13m² 10kg 25kg 100kg 26m² 25kg

Ytterligare Information

Applicering av Uni Mould Tooling Gelcoat

Uni-Mould Tooling Gelcoat ska katalyseras med 1,5-2% MEKP ((Metyletylketonperoxid). Före applicering låt den katalyserade gelcoaten stå i ett par minuter för avluftning.

Vinylester gelcoaten ska appliceras i 2 omgångar. Vid den första appliceringen sikta på en konsistent tjocklek om 0,3-0,4mm. Låt den härda i cirka 2-3 timmar (vid 20°C rumstemperatur) innan du applicerar nästa lager. Även denna gång sikta på en tjocklek om 0,3-0,4mm.

Låt sedan gelcoaten härda i minimum 4 timmar (vid 20°C rumstemperatur). Helst över natten.

Uni-Mould Tooling Gelcoat ska sedan backas upp med Uni-Mould Coupling Coat och sedan Uni-Mould Tooling Resin enligt instruktionerna.

Användning av OOA (Out-Of-Autoclave) pre-preg material avråds då temperaturerna är på gränsen vad Uni-Mould klarar av.

Kompatibilitets Information

Nedanstående är en lista med material, pigment och tillsatser som alla har testats och som fungerar bra med Uni-Mould Tooling Gelcoat.

 • Kompatibla Material
 • Pattern Coat Primer
 • Pattern Coat Hi-Gloss (ej i lager)
 • Epoxi och polyesterbaserade material (med lämpligt släppmedel)
 • Polypropylen och polyeten skivor
 • Aluminium (med lämpligt släppmedel)
 • Härdat glas (med lämpligt släppmedel)
 • Kompatibla Släppmedel
 • Easy-Lease Släppmedel
 • PVA (Polyvinylalkohol)
 • Miracle Gloss Vax
 • Kompatibla Tillsatser
 • MW vaxlösning
Bearbetningsinformation
 • Enkel användning
 • Lämpad för yrkes- och hobbyanvändning (följ säkerhetsdatabladet)
 • Odör
 • Uni-Mould Tooling Gelcoat har en stark odör av styren
 • Säkerhetsåtgärder
 • Använd handskar och skyddsglasögon och arbeta i ett väl ventilerat utrymme. Läs alltid säkerhetsdatabladet före användning
 • Omgivningsförhållanden
 • Kan användas mellan 15 to 30°C vilket påverkar pot-life och härdtider. För bästa resultat krävs en temperatur mellan 20-25°C
 • Avgasning
 • Behövs ej i de flesta fall. Bara mixa och använd.
 • Applicering
 • Appliceras med pensel. Tjocklek 0,3-0,4mm. Minimum 2 appliceringar.
 • Blandningsförhållande
 • Addera MEKP härdare 1,5-2%. Använd digitalvåg.
 • Blandningstid
 • Blanda noggrant för hand i cirka 2 minuter.
 • Pot-Life
 • Vid 25° är pot-life ungefär 15min. Används inom denna tid.
 • Exoterm (Överhettning)
 • Harts värms upp när det härdar. Stora batchar med bas + härdare i ett kärl blir snabbt överhettat (exoterm) och kan börja ryka och i värsta fall brinna. Gör mindre batchar och lämna aldrig en härdning oövervakad!
 • Härdtid
 • Låt det härda minst 4 timmar vid 25°C. Bättre härdning uppnås om det kan stå över natten innan kopplingsskiktet läggs på.
 • Max Användningstemperatur
 • Efter härdning och och påföljande efterhärdning, 90°C.
 • Hållbarhet
 • 4 månader
Produkt Data
Kemi / Material Vinylester
Färg Svart
Initial härdtid 4 timmar
Viskositet 7000 mPa.s
Pot Life (Normal) 15 minuter
Egenskaper, härdad
Hårdhet 70 (Hård) Shore D
Max Användnings Temp 90 °C
ElasticitetsModul (böj) 3,44 GPa
Draghållfasthet 38,58 MPa
Brottstöjning 2,1 %
Tg Onset (DMA) 76 °C

Det här är en kemisk produkt. Före lagring och användning, ladda ner och läs både säkerhetsdatablad och det tekniska databladet.

UG1 Uni-Mould Tooling GelcoatFara

Brandfarlig vätska och ånga. Orsakar hudirritation. Kan orsaka en allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skadligt vid inandning. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Misstänkt för att skada det ofödda barnets fertilitet.
Orsakar skador på organ genom långvarig eller upprepad exponering. Skadligt för vattenlevande organismer med långvariga
effekter.
Använd skyddshandskar, skyddskläder, ögonskydd. Använd explosionssäker elektrisk utrustning.
Använd endast utomhus eller i ett välventilerat utrymme. Vid brand: Använd vattendimma, skum, släckpulver, koldioxid (CO2) för släckning.
Tvätta händerna noggrant efter hantering. Håll borta från värme, heta ytor, gnistor, öppen låga. Ingen rökning

Dokument

Säkerhetsdatablad (svenska)
Tekniskt datablad (engelska)