UT1 Uni-Mould Tooling Resin

Uni-Mould Tooling Resin är lågkrympande tixotrop polyester för kompositformar och verktyg. Den är designad för sk ’rapid tooling systems’ där samtliga lager med laminat lamineras på samma gång vilket gör formtillverkning betydligt snabbare än konventionella tekniker.

Denna produkt används tillsammans med Uni-Mould Formsystem

Kräver MEKP (Metyletylketonperoxid), kan f.n ej beställas i butiken.

Uni-Mould Tooling Resin är en del i Uni-Mould™ Form System och ska användas tillsammans med Uni-Mould Tooling Gelcoat och Uni-Mould Coupling Coat. Systemet används för att skapa robusta och polerbara formar i alla storlekar med minimal krympning och kan användas för nästan all typ av komposittillverkning.

För mer information om Uni-Mould Form System, läs Uni-Mould Introduction and Application Guide (engelska).

Kräver MEKP (Metyletylketonperoxid), kan f.n ej beställas i butik.

Föreslagna Inköpsmängder

Använd tabellen nedan som stöd för inköp av rätt mängder av härdplast och glasfiber för en given storlek på formen.

Uni-Mould Härdplast Glasfibermatta
Tabellen är INTE en exakt guide till proportionerna mellan materialen utan är upprundade till närmsta inköpsstorlek.
Form Area Tooling Gelcoat Coupling Coat Tooling Resin 100g 450g
0.6m² 1kg 1kg 5kg 2m² 2kg
3.5m² 5kg 5kg 25kg 7m² 7kg
13m² 10kg 25kg 100kg 26m² 25kg

 

Ytterligare Information

Arbetsgång för UT1 Uni-Mould Tooling Resin
Applicering

Lamineringstekniken för Uni-Mould Tooling Resin är ganska annorlunda jämfört med konventionell härdplast laminering och det är viktigt att du bekantar dig med tekniken och följer instruktionerna noga. Detta för att härdplasten skall härda ordentligt och resultera i en bra form.

Härdplasten härdar genom sin egen exoterm och måste nå en temperatur om 50-60°C under härdningen för att uppnå sina fulla egenskaper. För att detta ska hända måste temperaturen vara mellan 18°C – 25°C och du måste lägga minst 4 lager med 450g väl vätad glasfibermatta. Dessa läggs i under en och samma applicering.

Förberedelser

För att försäkra dig om att all glasfiber kan läggas under en och samma applicering är det viktigt att förberada härdplasten och glasfibermattan innan lamineringen startar.

Klipp 4 lager 450g glasfibermatta så den är anpassad för din form. Väg sedan dessa och anteckna ner. I nästa steg väger du upp 4 gånger så mycket härdplast. Tex om du har vägt upp 1kg glasfibermatta sä väger du upp 4kg härdplast.

Börja Laminera

När du är redo katalyserar du härdplasten med MEKP omkring 0,75-1,25% (beroende på temperatur).

Arbeta snabbt och applicera härdplast följt av glasfibermatta ett lager i taget. Se till att mattan blir väl utvätad i varje lager. Fortsätt genom alla fyra lager. Se till att du använder den sista härdplasten till det sista lagret matta.

När laminatet börjar härda kommer temperaturen höjas till 50-60°C och färgen på laminatet går från brun till ljusbrun.

Låt det härda ut fullt i 24 timmar.

Kompatibilitets Information

Nedanstående är en lista med material, pigment och tillsatser som alla har testats och som fungerar bra med Uni-Mould Tooling Resin.

 • Kompatibla Material
 • Polypropylen och polyeten skivor
 • De flesta träslag
 • Kompatibla Tillsatser
 • Ingen fyllning behövs
 • Polyester färgpigment kan användas om du söker en speciell färg på baksidan av formen för att eventuellt särskilja den.
Bearbetningsinformation
 • Enkel användning
 • Lämpad för yrkes- och hobbyanvändning (följ säkerhetsdatabladet)
 • Odör
 • Uni-Mould Tooling Resin har en stark odör av styren
 • Säkerhetsåtgärder
 • Använd handskar och skyddsglasögon och arbeta i ett väl ventilerat utrymme. Läs alltid säkerhetsdatabladet före användning
 • Omgivningsförhållanden
 • Kan användas mellan 15 to 30°C vilket påverkar pot-life och härdtider. För bästa resultat krävs en temperatur mellan 20-25°C
 • Avluftning
 • Behövs ej i de flesta fall. Bara mixa och använd.
 • Applicering
 • Appliceras med pensel och plastfenad roller. Om tjockar formar behövs kan ytterligare applicering ske 1½ timme efter första lagret har ljusnat och exotermen är klar.
 • Blandningsförhållande
 • Addera MEKP härdare 0,75-1,25%. Använd digitalvåg.
 • Blandningstid
 • Blanda noggrant för hand i cirka 2 minuter.
 • Pot-Life
 • Vid 20° är pot-life ungefär 35-40min. Används inom denna tid.
 • Exoterm (Överhettning)
 • Harts värms upp när det härdar. Stora batchar med bas + härdare i ett kärl blir snabbt överhettat (exoterm) och kan börja ryka och i värsta fall brinna. Gör mindre batchar och lämna aldrig en härdning oövervakad!
 • Härdtid/Avformning
 • Vid 20°C sker avformning efter 24 timmar.
 • Max Användningstemperatur
 • Efter härdning och och påföljande efterhärdning, 90°C.
 • Hållbarhet
 • 4 månader
Produkt Data
Kemi / Material Polyester
Färg Beige
Initial härdtid 24 timmar
Viskositet 1600 mPa.s
Pot Life (Normal) 35 minuter
Egenskaper, härdad
Hårdhet 70 (Hård) Shore D
Max Användnings Temp 90 °C
ElasticitetsModul (böj) 141,3 GPa
Draghållfasthet 100 MPa
Brottstöjning 7,08 %

Det här är en kemisk produkt. Före lagring och användning, ladda ner och läs både säkerhetsdatablad och det tekniska databladet.

UT1 Uni-Mould Tooling ResinFara

Brandfarlig vätska och ånga. Orsakar hudirritation. Kan orsaka en allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skadligt vid inandning. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Misstänkt för att skada det ofödda barnets fertilitet.
Orsakar skador på organ genom långvarig eller upprepad exponering. Skadligt för vattenlevande organismer med långvariga
effekter.
Använd skyddshandskar, skyddskläder, ögonskydd. Använd explosionssäker elektrisk utrustning.
Använd endast utomhus eller i ett välventilerat utrymme. Vid brand: Använd vattendimma, skum, släckpulver, koldioxid (CO2) för släckning.
Tvätta händerna noggrant efter hantering. Håll borta från värme, heta ytor, gnistor, öppen låga. Ingen rökning

Dokument

Säkerhetsdatablad (engelska)
Tekniskt datablad (engelska)