Vinylester 6800 för laminering

Vinylester 6800 för laminering är en högpresterande vinylester med mycket goda mekaniska egenskaper och hög värmebeständighet. Den har en utmärkt motståndskraft mot korrosion, lösningsmedel och syror.
Denna harts har en mycket god beständighet mot hydrolys (vattengenomsläpp) till skillnad mot vanlig polyester.

Kan även användas för formtillverkning.

Kräver MEKP (Metyletylketonperoxid) som härdare.

Artikelnr: V6800 Kategorier: , , Etikett:

Vinylester 6800 för laminering är en högpresterande vinylester som är tixotroperad och för-accelererad.
Rekommenderas för handlaminering, sprutning och ”filament-winding”.

Utmärkta mekaniska egenskaper, hög temperaturtolerans och kemiska tålighet mot korrosion, lösningar och syror.

Vinylester 6800 för laminering har utmärkt hydrolys (vattenresistens) och har bättre egenskaper än normal polyester.

Användningsområden för Vinylester 6800 för laminering

Vinylester 6800 är en universell vinylester för handlaminering/sprutning av

 • båtar
 • bilar
 • husvagnar
 • MC
 • paneler
 • Tankar med lösningsmedel

Ytterligare Information

Bearbetningsinformation
 • Enkel användning
 • Lämpad för yrkes- och hobbyanvändning (följ säkerhetsdatabladet)
 • Odör
 • Vinylester 6800 har en stark odör av lösningsmedel (styren)
 • Säkerhetsåtgärder
 • Använd handskar och skyddsglasögon och arbeta i ett väl ventilerat utrymme. Läs alltid säkerhetsdatabladet före användning
 • Omgivningsförhållanden
 • Bästa förhållanden är mellan 18 to 25°C vilket påverkar pot-life och härdtider.
 • Avluftning
 • Behövs ej i de flesta fall. Bara mixa och använd.
 • Blandningsförhållande
 • Addera MEKP härdare 1,25-2,5% beroende på temperatur och önskad pot-life.
 • Blandningstid
 • Blanda noggrant för hand i cirka 2-3 minuter.
 • Pot-Life
 • Ca 15-20 minuter (2%MEKP). Använd upp vinylestern innan dess.
Produkt Data
Kemi / MaterialVinylester
FärgBeige
Initial härdtid2timmar
UV StabilitetMycket Bra
Viskositet1250 – 1750mPa.s
Gel tid20minuter
Egenskaper, härdad
Hårdhet45Barcol
Värmebeständighetstemperatur (HDT)98°C
Brottstöjning3,8%
Böjhållfasthet95MPa
Draghållfasthet41MPa

Det här är en kemisk produkt. Före lagring och användning, ladda ner och läs både säkerhetsdatablad och det tekniska databladet.

Vinylester 6800 för lamineringFara

Brandfarlig vätska och ånga. Orsakar hudirritation. Kan orsaka en allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skadligt vid inandning. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Misstänkt för att skada det ofödda barnets fertilitet.
Orsakar skador på organ genom långvarig eller upprepad exponering. Skadligt för vattenlevande organismer med långvariga effekter.
Använd skyddshandskar, skyddskläder, ögonskydd. Använd explosionssäker elektrisk utrustning. Använd endast utomhus
eller i ett välventilerat utrymme. Vid brand: Använd vattendimma, skum, släckpulver, koldioxid (CO2) för släckning.
Tvätta händerna noggrant efter hantering. Håll borta från värme, heta ytor, gnistor, öppen låga. Ingen rökning

Säkerhetsdatablad (svenska)
Tekniskt datablad (svenska)